Turun lääkärit – Åbo Läkare Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Turun Lääkärit – Åbo Läkare -nimisen yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen Turun lääkärit ja hammaslääkärit arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsenkuntaa yhdistävää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa sekä koulutusta ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistys voi lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

2 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turussa ja sen lähiympäristössä toimiva tai asuva laillistettu lääkäri ja hammaslääkäri. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan. Jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.  Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

3 § Kunniajäsenet

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on tarmokkaasti ja pitkäjänteisesti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Ehdotus kunniajäsenen kutsumisesta on jätettävä puheenjohtajalle kirjallisesti, perusteltuna ja vähintään kahden jäsenen allekirjoittamana. Hallitus päättää asian puheenjohtajan esityksestä.

4 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä hallitukselle.

Jos jäsen jättää jäsenmaksun suorittamatta kahden peräkkäisen vuoden ajan, hänet erotetaan yhdistyksestä. Mikäli näin erotettu jäsen hoitaa maksamatta jääneet jäsenmaksunsa, voidaan hänet ottaa uudelleen jäseneksi hallituksen päätöksellä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa mikäli hän toimii yhdistyksen arvoja vastaan.

5 § Viralliset kielet

Suomenkieli ja ruotsinkieli ovat yhdistyksessä yhdenarvoiset.

6 § Hallitus, toimihenkilöt ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen asioista huolehtii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja sekä kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja kaksi varajäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Kaikkien toimihenkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7 § Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat

Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varahenkilöt valitaan vuodeksi kerrallaan tarkastamaan yhdistyksen varojen käyttöä ja omaisuudenhoitoa sekä yhdistyksen toimintaa.

8 § Tilintarkastus ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen valmistuttua tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastaja toiminnantarkastuskertomuksen vuosikokoukseen mennessä.

Hallituksen on annettava kirjallinen selvitys tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tekemien muistutusten johdosta.

9 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa toimistaan palkkioita, joista vuosikokous määrää.

10 § Vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen jäsenelle on ilmoitettava vuosikokouksesta jäsenkirjeellä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa

 • esitetään hallituksen, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan kertomukset päättyneeltä kalenterivuodelta
 • vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapaudesta
 • päätetään kuluvan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio
 • päätetään kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruus
 • päätetään hallituksen palkkioista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt

Esityslistan ulkopuolelta voidaan ottaa käsiteltäväksi jäsenen kokouksessa tekemä ehdotus.

Muut kokoukset

Ylimääräinen kokous järjestetään jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenen jäsentä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittaen kokouksen tarkoituksen. Ylimääräisestä kokouksesta ja muista asioista ilmoitetaan jäsenkirjeellä.

11 § Äänioikeus, äänestystapa ja päätöksenteko

Kaikilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ellei kokous päätä toisin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, tarvittaessa voidaan käyttää arpaa. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun kysymyksessä on yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen. Näissä tapauksissa vähintään ¾ äänestäneistä tulee puoltaa päätöstä.

12 § Hallituksen työskentelyjärjestys ja tehtävät

Vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä on paikalla. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan hallituksen kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksella oikeus kutsua avustajakseen lainopillinen tai muu asiantuntija neuvonantajaksi tarpeen vaatiessa.

Hallituksen tulee:

 • toteuttaa 1 §:ssä mainittua toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen varoja
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
 • laatia toimintakertomus vuosikokoukseen edelliseltä toimivuodelta
 • toimeenpanna yhdistyksen ja hallituksen omat päätökset

13 § Pöytäkirjan tarkastus

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Vuosikokouspöytäkirjan tarkastavat kokouksen tähän tehtävään valitsemat henkilöt, hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

14 § Yhdistyksen purkaminen. Varojen käyttäminen, jos  yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

Jos yhdistyksen purkamisesta on tehty päätös, hallitus huolehtii purkamiseen liittyvistä selvitystoimista. Tämän vuoksi järjestetään tarvittaessa ylimääräinen kokous.

Varat tulee käyttää 1 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin ottaen kuitenkin huomioon lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä mahdollisesti säädetyt ehdot.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 30.1.2017